Posts

Kindermishandeling en ontvoering door Belgische Staat

Bijzondere jeugdbijstand en jongerenwelzijn ??? Kindermishandelaars Belgische Staat

Afbeelding
Jeugdhulp verlening  Decreet rechtspositie minderjarige  (DRM) Kennis over en contact met eigen verleden, regelmatig contact met andere belangrijke personen vroeger betrokken bij opvoeding. Recht op gelijke kansen, verbod op discriminatie. Informatie voor alle partijen betrokken bij zijn ontwikkeling dat is family life EVRM. Recht op ondersteuning, zoeken informatie situatie familieleden.

Het belang van en de prioriteit op te groeien bij natuurlijke ouders, familie, mogelijk maken dat kind in zorg bij ouders/familie blijft of terugkeert of bij andere familieleden. Vroegere zorgverstrekkers, personen die dicht bij de minderjarige  stonden. Periodieke evaluatie jeugdhulp verlening, herziening bij voorkeur tenminste om 3 maanden alsook bij verandering familiale omgeving, alle relevante personen bij betrekken.

Omgaan met personen van eigen keuze en recht op bezoek, bij uitsluiting contact moet jeugdrechter dit voldoende motiveren in dossier minderjarige. Contact met sociale omgeving, vroeg…
Afbeelding
Jongerenwelzijn (?) de werking Het blijft essentieel dat jeugdhulp verlening de context van kinderen en jongeren respecteert door de betrokken personen indien door hen gewenst en/of aanvaard bij de hulpverlening te betrekken. Het is dan ook wezenlijk onderdeel van hulpverlening zelf om van deze partijen te achterhalen en in kaart te brengen wat hun krachten en tekortkomingen zijn. Voor kinderen zijn personen uit context belangrijk, vrienden, kennissen, personen uit leefomgeving en betrokken bij opvoeding zeker hechtingspersoon. Gehechtheid die steunt op grote loyaliteit kind ten opzichte hechtingspersoon en omgekeerd op onweerlegbaar verantwoordelijkheidsgevoel van volwassene uit omgeving kind. Integrale Jeugdhulp kwam er door slechte werking jeugdhulp verlening. De beschikbare hulp wordt niet op meest efficiënte manier ingezet. De hulpvraag wordt geformuleerd in termen van beschikbaar hulpaanbod en niet in termen van wat die vraag kenmerkt. SUBSIDIARITEIT : bij gelijkblijvend effect mo…

Sociale dienst jeugdwelijn, kindermishandeling

Afbeelding
Sociale dienst jeugdwelzijn Ieder kind heeft het recht zijn ouders  te kennen en door hen te worden verzorgd. Belangrijk voor idividuele en genealogische identiteit kind. Morele dwang om kind waarheid over afstamming te vertellen. Vorming persoonlijkheid-identiteit anders ongelijkheid. Eerbiediging privéleven : recht om identiteit ouder te kennen, geen onnodige inmenging privéleven, maatregelen die nodig zijn om recht op gezinsleven mogelijk te maken. Kind niet verantwoordelijk voor eigen instituut en niet gestraft voor gedrag ouder. Staat van individu in de familie daarom overstijgt het privé belangen en raakt het openbare orde. Hoe jonger kind des te minder in staat een scheiding van een zekere duur van beide ouders te verdragen. Per jaar 1 dag dus 3 jaar maximum 3 dagen, dagen duren bij kind langer als bij volwassenen.  Nood aan continuïteit verzorger  <2 jaar zelfde omgeving) bad, eten, verversen, spelen, slapen, kleden. Huilend afscheid nemen verzorger (verlatingsangst bij ontwi…

Sociale dienst jeugdwelzijn

Afbeelding
Sociale dienst jeugdwelzijn De consulente De consulente doet maatschappelijke onderzoeken om beslissingen jeugdrechter voor te bereiden en doet toezicht op de opgelegde maatregelen. Vroeger was er nog bemiddelingscommissie om akkoord tot stand te brengen in samenspraak met cliënt nu heeft consulente vrij spel. Consulente en cliënt maken afspraken over hulpverlening want wettelijke plicht om hulp te verlenen.  Ondersteunen van kinderen in VOS (verontrustende opvoedingssituatie) vroeger POS (problematische opvoedingssituatie) acuut gevaar in VOS. In praktijk hebben hulpverleners sociale diensten de neiging de notie "acuutgevaar" in te roepen teneinde maatregelen op te leggen wanneer ze het gevoel hebben dat de cliënt weerstandig is ten aanzien van aangeboden hulp. Het vrijwillige karakter van ondersteuning van sociale diensten wordt zo dikwijls overtreden. Ouders en kinderen meestal oneens met plaatsing. Traditioneel bestond ondersteuning uit residentiële plaatsingen die meestal …